- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Fahmi Andaluzi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
, Univesitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Indonesia)
, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
, Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta
, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
, STFI Sadra Jakarta
, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
, Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia (Indonesia)
, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
, IAIN Salatiga
, Antasari State Islamic University of Banjarmasin
, Universitas Nurul Jadid Probolinggo
, STAI Rasyidiyah Khalidiyah
, STAI Al-Fithrah Surabaya
, Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir PTIQ Jakarta
, Universitas Ahmad Dahlan
, UIN Antasari
, STAIN Majene
, Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
, Jurusan aqidah dan filsafat islam fakultas uhsuluddin uin imam bonjol padang
, Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin
, Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro
, UIN Antasari Banjarmasin
, Mahasisawa Pascasarjana Program Doktoral UIN Sunan Kalijaga
, Universitas Islam Negeri Antasari