NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QURAN (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)

miftahul jannah

Abstract


Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan dasar bagi semua orang dalam berkehidupan beragama. Akhlak mengajarkan untukselalu memiliki budi pekerti dan perilaku yang baik dengan hubungan kepada allah atau dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui penelusuran data-data atau library reseach. Library lesearch yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun sumber primer yang digunakan adalah surat Al-hujurat ayat 9-13 dengan menggunakan metode tahlili.

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat Al-hujurat ayat 9-13 meliputi: pertama sikap adil, kedua persaudaraan, ketiga sikap menghargai orang lain, keempat sikap humanis, kelima larangan menggujing/ghibah, keenam taqwa.


Full Text:

PDF

References


Abdullah, M. Yatimin, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an,(Jakarta: Amzah, 2008), cet. II.

Ahmadi, H. Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), cet. II.

Akhlak, Tim, Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial, (Jakarta: Al-Huda, 2003), cet. I.

Al-‘Aqqad, Abbas Mahmud, Filsafat Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet.II.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, Tafsir Imam Syafi’i, Ter. Imam Ghazali Masykur, (Jakarta: Almahira, 2008), cet. I.

Ali, Mohammad Daud, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Ter. Bahrun Abu Bakar, Lc,

Drs. Hery Noer ‘Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: Toha Putra, 1993), cet. II, Juz XXVI.

Al-Qaththan, Manna, Pengantar Studi Ilmu Al-qur’an, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2006 ).

Al-Qusyairi An-Naisaburi, Abul Qasim Abdul Karim Hawazin, Risalah

Qusyairiyah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. II.

Amin, Ahmad, Kitab al-Akhlak, (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyah), cet. III.

Anwar, Muhammad Jafar, dan Muhammad Salam, Membumikan Pendidikan

Karakter, (Jakarta: CV. Tatu’uw, 2013), cet. I.

Anwar, Rosihon, Akhlak Tasawwuf, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).

AR, Zahruddin dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2004).

Ardani, H. Moh, Akhlak Tasawwuf, (CV. Karya Mulia, 2005).
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/jt%20ipai.v11i2.4910

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


========================================

Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam are indexed by:

    
      

    


========================================


Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tiftk/index is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.