KITAB JAWI SEBAGAI KARYA KEARIFAN TEMPATAN MELAYU : ANALISIS SEJARAH INTELEKTUAL

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Awang Azman bin Awang Pawi, Ahmad Farid Abd Jalal, Mohd Puaad Bin Abdul Malik

Abstract


This article examines the treasures of the Arabic Malay books (Kitab Jawi) which have a wealth of Malay local wisdom. There are three important aspects of the contents of the Malay books discussed in this article, namely: (1) uruf and Malay local wisdom; (2) the principle of Malay local wisdom formula and (3) proof of Kitab Jawi as Malay local wisdom that can be promoted at this time. The results of this study confirm several things. First, the awareness of the world community about local wisdom belonging to the community of the non-European may be filled by expressing the concept of local wisdom based on Islamic knowledge. Secondly, the constructs and formulas of Malay local wisdom are indeed rather unique because they are the result of the sentiment between Islam and Malay thought. Third, Kitab Jawi is indeed the most important product of local Malay Islamic wisdom. This can be seen in terms of the formation of Jawi writings and the constructs of science that were awakened by previous Malay scholars.

 

Artikel ini mengkaji khazanah kitab-kitab Arab Melayu (Kitab Jawi) yang memiliki kekayaan akan kearifan lokal Melayu. Ada tiga aspek penting kandungan kitab-kitan Melayu yang dibahas dalam artikel ini, yaitu :  (1) uruf dan kearifan lokal Melayu; (2) asas formula kearifan lokal Melayu dan (3) pembuktian kitab jawi sebagai kearifan lokal Melayu yang bisa dipromisikan di masa ini. Hasil kajian ini menegaskan beberapa hal. Pertama, kesadaran masyarakat dunia tentang kearifan lokal milik masyarakat peribumi bukan Eropa boleh diisi dengan mengemukakan konsep kearifan lokal berasaskan ilmu melayu Islam. Kedua, konstruk dan formula kearifan lokal Melayu memang agak unik kerana merupakan hasil sentesis antara Islam dengan pemikiran Melayu. Ketiga, kitab jawi memang merupakan produk kearifan lokal Melayu Islam yang terpenting. Ini dapat dilihat dari segi pembentukan tulisan jawi dan konstruk ilmu yang dibangunkan oleh ulama melayu masa silam.


Keywords


Kitab Jawi; Kearifan Lokal; Kolonialisme

References


Abdullah, Abdul Rahman. Pemikiran Umat Islam Di Alam Melayu. Kuala Lumpur: DBP, 1999.

Abdullah, H.W.M. Shagir. Pelajaran Ugama Dan Kemunculan Ulamak Kelantan. Kuala Lumpur: Hizbi, 1990.

Abdullah, Wan Mohd Shaghir. Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah, 2004.

Ahmad, Hassan. “Bahasa Dan Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan.” In Pemikiran Melayu : Tradisi Dan Kesinambungan, 1–12. Kuala Lumpur: DBP, 2004.

Alatas, Syed Farid. “Alternative Discourse In Southeast Asia,” 2001, 49–67.

Alatas, Syed Farid. “Orientalisme dalam Pengkajian Sejarah Alam Melayu.” Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2012). https://doi.org/10.21831/socia.v11i02.3627.

Aljunied, Syed Muhd Khairudin. “Rescuing History from the Orientalists: Syed Muhammad Naquib al-Attas and the History of Islam in the Malay World.” TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World 6, no. 0 (2013).

Attas, S.M Naquib al-. Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur, 1969.

Audzir, Mohd Fauzi bin. “Uruf Tempatan Di Negeri Kedah Dan Kesannya Terhadap Perubahan Hukum: Satu Analisis.” Skripsi, APIUM, 2002.

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Alam Melayu Abad XVII Dan XVIII. Bandung: Mizan, 1994.

Azra, Azyumardi. “The Significance of Southeast Asia (the Jawah World) for Global Islamic Studies : Historical and Comparative Perspectives,” 2015. https://doi.org/10.14989/198357.

B.M.Z, Shaharir. “Pendekatan Baru Terhadap Konsep Optimum Barat Dan Beberapa Konsep Optimum Baru Dalam Acuan Sendiri,” Kesturi, 16, no. 1–2 (n.d.): 55–96.

B.M.Z, Shaharir, and Alinor M.b.A.K. “The Need for A New Definition of Sustainability.” Journal of Indonesian Economy and Business 28, no. 2 (May 5, 2013): 251–68. https://doi.org/10.22146/jieb.29761.

Borhan, Zainal Abidin. “Pantun Dan Peribahasa Melayu : Persoalan Jati Diri Dan Patriotisme.” In Globalisme Dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu, 45–58. Kuala Lumpur, 2000.

Che Rodi, Rozita, Hashim Musa, Salmah Jan Noor Muhammad, and Nur Amirah Che Soh. “Konsep Kebenaran Ilmu Dalam Bahasa Melayu Berpaksikan Pandangan Islam Yang Sejagat.” International Journal of the Malay World and Civilisation 2 (2014): 3–13.

Cheeseman, H.R. “Education in Malaya 1900-1941.” In Malaysia in History. Kuala Lumpur, 1979.

Commite on Malay Education. “Report of the Committee on Malay Education Federation of Malaya.” Malaysia, 1951.

Daud, Haron. “Pemikiran Melayu Tentang Alam Dan Hakikat Diri.” In Pemikiran Melayu Tentang Alam Dan Hakikat Diri : Kumpulan Kertas Kerja Kolokium Bahasa Dan Pemikiran Melayu/Indonesia 11, 113–38. Kuala Lumpur: DBP, 2002.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. The Educational Philosophy And Practice Of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Kuala Lumpur: ISTAC, 1998.

Fatani, Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-. Tashilul Amani Fi Syarah Awamil al Jurjani. Patani: Matbaah Halabi, 1883.

Ghazali, Abd Muqsith. “Mengubah Wajah Fiqh Islam.” In Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid, 412–31. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007.

Hamid, Faisal Abdul, Ahmad Faisal, and Nurul Wahidah Fauzi. “Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak.” Journal of Al-Tamaddun 7, no. 1 (June 30, 2012): 149–62. https://doi.org/10.22452/JAT.vol7no1.10.

Hashim Musa, Rozita Che Rodi, and Salmah Jan Noor Muhammad. “Pelestarian Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Utama Dalam Persuratan Dan Pembudayaan Ilmu, Sains Dan Teknologi Di Rantau Ini.” Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu (Iman) 2 (May 2014): 3–19.

Hassan, Abdullah Alwi Haji. “Adat Melayu Mengikut Perspektif Perundangan Orang Islam Di Malaysia.” In Adat Melayu Serumpun, 65–66. Kuala Lumpur: DBP, 2001.

Hill, E.C. “Annual Educational Report, 1894, Straits Settlements Annual Reports For the Years 1894.” Singapura: Goverment Printing Office, 1895.

Hooker, M.B. Islamic Law in Southeast Asia. Singapura, 1984.

Hurgronje, C. Snouck. Mekka in the Latter Part of the 19th Century. Leiden: E.J. Brill, 1970.

Hyun, Kim Keum. “Konsep Jadi Orang Dalam Masyarakat Melayu: Satu Kajian Kes Di Negeri Terengganu.” Skripsi, University malaya, 1995.

Ishak, Md. Sidin Ahmad. “Malay Book Publishing and Printing in Malaya and Singapore 1807-1949.” University of Stirling, 1992.

Jalil, Ithnin Abdul. “Pemikiran Saintifik Orang Melayu Melalui Peribahasa.” In Kosmologi Melayu, 452–60. Kuala Lumpur: APMUM, 2001.

Johns, A.H. “From Coastal Settlement to Islamic Schools and City: Islamization in Sumatra, the Malay Peninsula and Java,” Hamdard Islamicus, 4, no. 4 (1981): 20–21.

Khaldun, Ibnu. Muqaddimah. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.

Kling, Zainal. “Manusia Melayu, Alam Dan Tamadunnya.” In Globalisme Dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu: Kumpulan Kertas Kerja Hari Sastera 1995. Kuala Lumpur: DBP, 2000.

Laffan, Michael Francis. Islamic Nationhood And Colonial Indonesia: The Umma Below The Winds. London: Routledge, 2003.

Loh, Philip Fook Seng. Seeds of Separatism. Malaysia: Oxford University Press, 1975.

Mohd. Zariat Abdul Rani. “Antara Islam Dan Hinduisme Di Alam Melayu: Beberapa Catatan Pengkaji Barat.” SARI: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu 23 (2005): 67–82.

Mokhtar, Mohd Istajib Bin. “Konservasi Biodiversiti Menurut Etika-Perundangan Islam: Kajian Terhadap Kawasan Perlindungan Di Malaysia.” Disertasi, Universiti Malaya, 2015.

Muda, Saad Shukri Hj. In Kamus Simpulan Bahasa, 142. Kota Bharu: Pustaka Dian, 1960.

Musa, Hashim. Falsafah, Logic, Teori Nilai Dan Etika Melayu: Suatu Pengenalan. Kuala Lumpur: APMUM, 2001.

Musa, Hashim. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Baru. Kuala Lumpur: APMUM, 2001.

Nandhikkara, Jose. Environmental Interface Literature, Law, Science, And Philosophy. Bengauru: Dharmaram Publication, 2015.

Naoki, Soda. “The Malay World in Textbooks: The Transmission of Colonial Knowledge in British Malaya.” Southeast Asian Studies 39, no. 2 (September 2001): 188–234.

“Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis) | Yunus | Rihlah Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan.” http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/1351.

Othman, Abdul Halim, and Md Shuaib Che Din. “Hubungan Kekeluargaan Dalam Masyarakat Melayu.” In Psikologi Melayu, 61–101. Kuala Lumpur: DBP, 1993.

Othman, Abdul Halim, and Md Shuaib Che Din. “Sifat Kesederhanaan.” In Psikologi Melayu, 102–9. Kuala Lumpur: DBP, 1993.

Othman Md. Yatim, Zainal Abidin Borhan, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Nor Hayati Bt Md Dahlal, and Norhidayah Mohd Pauzi. “Tradisi Intelektual Melayu-Islam: Daripada Metafora Kepada Saintifikisme.” Jurnal Melayu 6 (2011): 73–85.

Othman, Mohammad Redzuan. “The Middle Eastern Influence on The Development of Religious and Political Thought in Malay Society.” Disertasi, University of Edinburgh, 1994.

Özay, Mehmet. “An Attempt to Understand the Driving Forces of Historiography in the Eurocentric Perspective in Southeast Asia.”

İnsan & Toplum Dergisi (The Journal of Human & Society) 3, no. 6 (December 15, 2013): 271–82. https://doi.org/10.12658/human.society.3.6.M0078.

Rahim, Rahimin Affandi Abd. “Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu: Satu Analisa.” In Kesusasteraan Dan Undang-Undang, Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, 158–79, 2003.

Rahim, Rahimin Affandi Abd. “Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu: Satu Analisa.” In Kesusasteraan Dan Undang-Undang, Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, 188–230, 2003.

Rahim, Rahimin Affandi Abd. “Ulamak Dan Paradigma Menanggani Kebudayaan Melayu.” In Othman Yatim Dan Nor Azita Che Din. Kuala Lumpur: APMUM, 2006.

Rahim, Rahimin Affandi Abdul. “Analisis Sejarah Dakwah Dan Jalinan Intelektuaal Rantau Malaysia-Indonesia.” In Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia, 47–74. Bangi: Universitas Kebangkitan Malaysia dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2003.

Rahim, Rahimin Affandi Abdul, Paizah Ismail, Mohd Kamil Abd Majid, and Nor Hayati Md Dahlal. “Batu Bersurat Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam.” Jurnal Fiqh 7 (December 1, 2010): 107–48.

Rahim, Rahimin Affandi bin Abdul. “Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal.” Other, January 1, 2012. http://repository.um.edu.my/90598/.

Rahman, Mohd. Yusoff bin Abd. “Pelajaran Ugama Dan Kemunculan Ulamak Kelantan,” Jehat, 5, no. 6 (1976): 97.

Ramli, Anuar. “Asas Hukum Dalam Budaya: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hubungan Social Dalam Kebudayaan Malaysia.” Skripsi, APIUM, 2002.

Ramli, Mohd Anuar, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Mohammad Aizat Jamaludin. “Elemen Sumbangan Dalam Pembahagian Harta Sepencarian : Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia / Mohd Anuar Ramli, Mohd Norhusairi Mat Hussin and Mohammad Aizat Jamaludin.” Esteem Academic Journal 8 (2012): 77–92.

Rashid, Noriati A. “Konsep Kesantunan Dalam Masyarakat Melayu,” Jurnal Antarbangsa Dunia Melayu, 3, no. 1 (2005): 112–28.

Razak, Muhd Imran Abd, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli, Nurul Hidayah Abd Aziz, and Muhammad Yusri Yusof Salleh. “Salafi Jihad’s Version and Coercion to World Peace: An Islamic Educational Perspective.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7, no. 12 (2017): 1265–80.

Roff, William R. The Origins of Malay Nationalism. New Haven dan London: Yale University, 1967.

Salleh, Abdullah al-Qari. “To’ Kenali: His Life and Influence.” In Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State, 87–100. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982.

Selat, Norazit. “Nilai Kerja Dalam Masyarakat Melayu.” In Budi Kencana: Kumpulan Makalah Memperingati Persaraan Profesor Tan

Sri Dato’ Ismail Hussien, 61–101. Kuala Lumpur: APMUM, 1994.

Shah, Mohd Hazim. “Historicizing Rationality: The Transmission Of Rationality And Science To The Malay States Under British Rule” 35 (2007): 216–41.

Shatibi. Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam. Vol. 2. Kairo, 1993.

Stevenson, Rex. Cultivators and Administrators. Oxford: Oxford University Press, 1975.

Syamsul Azizul Marinsah, and Mohd Anuar Ramli. “Sinkretisme Dalam Adat Masyarakat Bajau Di Sabah.” International Journal of Islamic Thought ( IJIT ) 12 (December 2017): 83–93.

Ujang, Zaini. “Tinjauan Terhadap Pendidikan Bersepadu: Suatu Sorotan Dalam Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar,” Jurnal Pendidikan Islam, 2, no. 1 (1989): 39–42.

Umar, Jah. “The Importance Of Ijtihad In The Development Of Islamic Law,” Journal of Comparative Law, 1977, 31–40.

Wan Hasan, Wan Norhaniza, and Mohd Shukri Hanapi. “Analysis Of The Development Indice’s Paradigms.” Global Journal Al Thaqafah 4, no. 1 (June 30, 2014): 113–26. https://doi.org/10.7187/GJAT592014.04.01.

Wan Mohd Nor Wan Daud, and Khalif Muammar. “Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad Ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Fara’id Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri.” SARI: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu 27 (2009): 119–46.

Zakaria, Idris. “Islam Dan Amalan Tolenrasi Di Alam Melayu.” In Jaringan Dakwah Malaysia Indonesia, 150–65. Bangi: Universitas Kebangkitan Malaysia, 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v18i1.2528

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Banjari Journal Indexed By :

 

Al-BANJARI : JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU KEISLAMAN published by :

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km, 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 Phone (0511) 3250801 - Email: [email protected]

 Social Media :
 

Creative Commons License
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman ISSN Printed (1412-9507) - ISSN Online (2527-6778) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.