STRATEGI PSIKOLOGI MEREKRUT PEMIKIRAN MUSLIM DALAM MAJALAH DABIQ

Authors

  • Noor Izatie Che Zawawi Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • ZulʽAzmi Yaakob Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Nur Farhana Abdul Rahman Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.1576

Keywords:

Jihad, propaganda, Dabiq, narasi

Abstract

The emergence of more propaganda magazine because of propagandas or strategies development to spread the ideology of Islamic extremist groups.Dabiq magazines appear as a result of the development of the propagandas of militan Islamic State (IS), which has its own narratives to spread its ideology and attrack people around the world to join their jihad. This paper focuses on the narratives of psychological strategies by IS contained in the Dabiq magazine in recruiting people’s mind to join the Khilafah.Munculnya lebih banyak majalah propaganda karena propaganda atau pengembangan strategi untuk menyebarkan ideologi kelompok-kelompok ekstremis Islam. Majalah-majalah DMAB muncul sebagai hasil pengembangan propaganda militan Negara Islam (IS), yang memiliki narasi sendiri untuk menyebarkan ideologinya. dan attrack orang-orang di seluruh dunia untuk bergabung dengan jihad mereka. Makalah ini berfokus pada narasi strategi psikologis oleh IS yang terdapat dalam majalah Dabiq dalam merekrut pikiran orang untuk bergabung dengan Khilafah.

References

Al-Abbad, Abdur Razak bin Abdul Muhsin. Cara Terbaik Dalam Memohon Ampunan, 2008. http://ebooks-islam.fuwafuwa.info/%5BAbdur%20Razak%20Ibnu%20Abdul%20Muhsin%20AlAbbad%5D%20Cara%20Terbaik%20dalam%20Memohon%20Ampunan.pdf.

Bugha, Musthafa. Mukhtasar Sahih Bukhari. Johor: Perniagaan Jahabersa, 2013.

Dzikran, Ahmad. Mati Syahid. Kuala Lumpur: Al-Mihrab Publications Sdn, n.d.

Haron, Zulkarnain. “Islamic State (IS) Soalan-Soalan Lazim.”Berita Tentera Darat Malaysia,” 2016. https://btdmonline.net/archive/btdm205/mobile/index.html#p=1.

———. “Melawan Naratif-Naratif IS/ISIS/DAESH,”Berita Tentera Darat Malaysia,” n.d. https://btdmonline.net/2016/03/melawan-naratif-naratif-islamic-state-di-iraq-dan-syria-isis-a-k-a-ad-dawla-al-islmiyya-fi-iraq-wa-ash-sham-daesh-apa-yang-perlu-anda-ketahui-dan-bagaimana-melawan-naratif-naratif-tersebut/.

Hezbollah, n.d. http://www.worldwizzy.com/library/Hezbollah#Media_operations.

Kamus Dewan. Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

Qaradhawi, Yusuf. Astaghfirullah “Ampunanmu Ya Allah Aku Harapkan”.Terj. Muhammad Zaini Yahya. Selangor: Syabab Book Link, 2012.

At-Tirmizi, Mohammad Isa bin Surah. Tarjamah Sunan At-Tirmidzi. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.

Yaakob, ZulʽAzmi & Ahmad Sunawari Long. “Terorisme Sebagai Cabaran Ideologi Muslim Masa Kini: Satu Analisis Dari Perspektif Falsafah.” International Journal of Islamic Thought (n.d.).

Yusuf, Hanif Yusabra. Islamic State (IS): Implikasi Kepada Keselamatan. MalaysiA: kertas kerja akademi, n.d.

Zeiger, Sara. Bagaimana Untuk Menjejaskan Naratif Ekstremis Ganas Di Asia Tenggara. Jakarta: Iman Badwan, 2016.

Al-Zuhaily, Muhammad Mustafa. Al-Mu’tamad Dalam Fiqh Mazhab Syafi’i. Kuala Lumpur, 2012.

Published

2018-12-31

Issue

Section

Articles