PEMIKIRAN KEAGAMAAN MUHAMMAD BASUNI IMRAN

Didik M Nur Haris, Rahimin Affandi Abd Rahim

Abstract


Basuni Muhammad Imran (1883-1976) was a Indonesian reformer who live in Sambas, West Kalimantan, it has brought this area to reach the peak of science and modernity. The main patterns of Muhammad Basuni Imran thought is traditionalism, inklusifism and flexible in medium but strong in thawabit. This study revealed substantial contributions of Muhammad Basuni Imran in Islamic legal thought especially in purposes in Islamic laws (maqasid shari’ah) and Islamic politic (siyasah shar’iyyah), through the implementation of the concept tadarruj, Maslahah mursalah, al-Tahaluf al-Siyasi, and local wisdom of jurisprudence in adopting the opinion of the validity prayers Friday at least 40 people.

Keywords


Muhammad Basuni Imran; West Kalimantan ulama; Islamic legal thought

Full Text:

PDF

References


Abu al-‘Abbas Ahmad bin Yahya al-Wansharisi, Idah al-Masalik ila qawa’id al-Imam Malik (Maghrib: Matba’ah Fadalah al-Muhammadiyah, 1400 H),

A Muis Isma’il, Mengenal Muhammad Basuni(Maharaja Raja Sambas) (Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura, 1993).

Asal Raja-Raja Sambas, (Manuscrip, Perpustakaan Nasional No. ML.696).

Aqib Suminto (1996), Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES

Al-Tufi, Sharh Mukhtasar al-Raudah (al-Mamlakah al-su’udiyah: Wizarah al-Shu’un al-Islamiyyah wa al-awqaf wa al-Da’wah, wa al-Irshad, 1419 H/ 1998 M).

Al - Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, c.1 (Dar Abi Hayyan, 1415 H/1995 M),

Christiaan Snouck Hurgronje. Safahat min Tarikhi Makkah dirasah li al-auda’ al- siyasiyah wa al- Ijtima’iyyah wa al-Iqtisaddiyah min al- Bi’thah al-Nabawiyah al- Sharifah wa hatta nihayat al- Qarn al- Thalits ‘Ashar al- Hijri, ed. ‘Ali ‘Audah al-Shuyukh (Dar al-Malik ‘Abd ‘Aziz, 1419 H).

G. F. Pijper , Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950, terj. Tudjimah & Yessy Augusdin ( Jakarta: UI Press, 1984)

, Studien Over de Geschiedenis Van De Islam In Indonesia 1900-1950 (Netherlands: E.J. Brill Leiden, 1977).

Graham Irwin. Borneo Abad Kesembilan Belas. Terj. Mohd. Nor Ghani dan Noraini Ismail, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah , al-Turuq al-Hukmiyyah Fī al-Siyāsah al-Shar‘iyyah, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, c. 1 ( Riyad: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H),

Ibnu Najim Zain al-Din bin Ibrahim, al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400 H)

Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Naza’ir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1399 H)

Khairunnisa, “Hukum Islam di Kesultanan Sambas (Studi terhadap peran sultan dan Maharaja Imam)” (Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008),

Machrus Effendy (1995), Riwayat Hidup dan Perjuangan Maha Raja Imam Sambas, Jakarta: P.T. Dian Kemilau.

Mahmud Yunus (1996), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.

MasturaTani , “Perjanjian `Aqabah: peranannya dalam pembentukan negara Islam Madinah,” (Academic Exercise (B.A), (Department of Siasah Shar’iah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, unpublished, 1999)

Muis Isma’il (1993), Mengenal Muhammad Basuni(Maharaja Raja Sambas). Pontianak: FISIP Universitas Tanjungpura.

Muhammad Basuni ‘Imran, Risalah Cahaya Suluh (Singapura: Al-Ikhwan, 1339H).

, Khulasah Sirah al-Muhammadiyah (Singapura: Matba’ah al-ahmadiyah, 1932).

, Kitab Nur al-Siraj fi Qissah al-Isra’ wa al-Mi’raj (Singapura: Matba’ah al-Ahmadiyah, 1938).

, Janaiz (Singapura: Mataba’ah al-Ahmadiyah, 1943).

, Bidayah al-Tauhid fi ‘ilm al-Tauhid (Singapura: Matba’ah al-Ahmadiyah, 1336 H/ 1918 M), ah wa al-Irshad, 1419 H/ 1998 M).

Mustafa Dib al-Bugha, Athar al- Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami, c. ke-4 (Damskus: Dar al-Qalam, 2007),

Muhammad ‘Izzat Saleh ‘Unayni, “Ahkam al-Tahaluf al-Siyasi fi al-Fiqh al-Islamy” (Disertasi, Jami’ah al-Najah al-Wataniyyah Palestina, 2008)

Mohd Syakir Mohd Rosdi, “Tahaluf Siyasi Zaman Nabi SAW: Kajian Awal Persejarahan”, in Warjio, ed., Politik Pembangunan Islam – Pemikiran dan Implementasi (Medan: Perdana Publishing, pp. 2013a)

Muhammad Syukri Salleh et.al,” Islamic Political Economy: A Special Reference to the Use of Tahaluf Siyasi in the State of Kelantan, Malaysia,” (American International Journal of Contemporary Research. May 2014, Vol. 4, No. 5)

Munir Muhammad Ghadban, al-Tahaluf al-Siyasi Fi al-Islam, c. 1 (al-Urdun- Zarqa': Maktabah al-Manar, 1982)

“Pahlawan Nasional : K. H. Agus Salim,” dicapai 26 Mei 2016, http://indonesiaindonesia.com/f/4328-pahlawan-nasional-k-h-agus-salim/.

Pabali H.Musa (2003), Sejarah Kesultanan Sambas Kalimantan Barat, c. 1. Pontianak: Percetakan Romeo Grafika.

(1999), “Muhammad Basuni Imran (1883-1976), Rekonstruksi Pemikiran Maharaj Imam Sambas-Kesultanan Sambas Kalimantan Barat.” Tesis Program Magsiter Pemikiran Islam, IAIN Syarif Hidayatullah.

(2002), Kiprah anak zaman, gagasan, pemikiran dan buah karya Maharaja Imam Sambas H. Basyuni Imran. Pontianak: Pusat Penelitian Budaya Melayu Universitas Tanjung Pura.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1464

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Banjari Journal Indexed By :

 

Al-BANJARI : JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU KEISLAMAN published by :

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km, 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 Phone (0511) 3250801 - Email: [email protected]

 Social Media :
 

Creative Commons License
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman ISSN Printed (1412-9507) - ISSN Online (2527-6778) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.