KEFAHAMAN MENGENAI ‘IDDAH DI KALANGAN PELAJAR WANITA POLITEKNIK UNGKU OMAR, IPOH, MALAYSIA

Nabilah Hasinah Halim, Che Maryam Ahmad

Abstract


This study is conducted to investigated level of understanding among the female students of Politeknik Ungku Omar, Ipoh about 'Iddah (waiting period before a widow or divorced woman may remarry). One set of the questionnaires contains 36 items was distributed to 31 respondents. Data gained from the respondents was analyzed using the Statistical Package For Social Sciences (SPSS) version 23 for further statistical analysis. The analysis showed the value of alpha Cronbach of this research tool was a=0.723. Research finding that the majority of respondents have a high level of understanding of ‘Iddah with an average overall score of 3.69 min. This suggests that female students at the Polytechnic Ungku Omar mostly very understanding. As such, this understanding must still be maintained through reading or attending lectures and religious lectures. Thus, spiritually as follow religious lectures in addition to increasing the scientific literature is important in helping to understand the tenets of marriage.  


Keywords


Knowledge; Female Students; Waiting Period (‘iddah)

Full Text:

PDF

References


Ab Latif, Shamsudin. “Kursus Pendidikan Islam Di Politeknik Ungku Omar: Satu Tinjauan Kurikulum Ke Arah Pencapaian Matlamat.” Tesis Sarjana Fakulti Pengajian, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1990.

Abd Talib, Nur Syazwani, Kamarulzaman Abd Ghani, and Nur Azuki Yusuff. “Tahap Pengetahuan Dan Sikap Graduan IPT Serta Hubungannya Dengan Minat Terhadap Sejarah: Usaha Awal Memupuk Semangat Cinta Negara.” Jurnal Pemikir Pendidikan 7 (2016).

Al-Bakri, Zulkifli Mohamad. Merungkai Permasalahan Tentang ‘Iddah. Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd, 2014.

‘Ashqar, Umar Sulaiman Abdullah al-. Al-Wa>d}i>h{ Fi> Syarh{ Qāa>nu>n Al-’Ah{wa>l Al-Shakhs}i>yyah Al-’Urduni>: Raqam 26 Li> ‘Am 2010. Jordan: Da>r al-Nafa>’is, 2012.

Ayub, Hasan. Panduan Keluarga Muslim. Terj. Misbah. Jakarta: CENDEKIA Sentra Muslim, 2002.

Basmeih, Sheikh Abdullah. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran: (30 Juz). 14th ed. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Bukha>ri, Abi ‘Abdullah bin Ismail bin Ibrahim al-. S}ah{i>h{ Al-Bukha>ri. Al-Azhar: Alfa, 2011.

Dimya>t}i, Abu Bakar al-Bakri Shata al-. ’I’a>nah Al-T}a>libi>n “ala> H{al Al-Fa>z} Fath{ Al-Mu”ai>n Lil Mali>ba>ri>. Al-Kaherah: Da>r “Ihya” al-Kutub al-‘Arabiah, t.th.

Farhana Binti Hj Ahmad. “Pengurusan Stres Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah Dalam Kalangan Ibu Tunggal Di Bandar Baru Bangi.” Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.

Hilali, Saadudin Mus’ad. Fikh Kerahsian Wanita. Terj. Fauwaz Fadzil Noor. Bandar Baru Bangi: Pelima Media Sdn Bhd, 2010.

Ibrahim, al-Ba>ju>ri al-Sheikh. H{a>shi>yyah Al-Ba>ju>ri> ‘ala> Ibn Qa>sim Al-Gazi. Singapura: t.t.t., t.th.

Ibrahim, Basri, and Syed Mohd Azmi Syed Abd Rahman. “Pembubaran Perkahwinan Kerana Mengahwini Wanita Dalam Iddah Oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu.” Jurnal Syariah 17, no. 3 (2009).

JAKIM. “Garis Panduan Ber’iddah Bagi Wanita Yang Bercerai Atau Kematian Suami,” Disember 2015. http://www.islam.gov.my/rujukan/garis-panduan/124-garis-panduan-ber-iddah-bagi-wanita-yang-bercerai-atau-kematian-suami.

Jazairi, Abdul Rahman al-. Fiqh 4 Mazhab. Terj. H.M. Yusuf Sinaga, H.M. Abdurrahman Saleh Siregar dan H. Muhammad Zuhirsyan. Vol. 4 dan 5. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Jurami, Seri Kartini, and Fariza Md Sham. “Pengamalan Ajaran Islam Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Ungku Omar, Ipoh.” Islamiyyat 35, no. 1 (2013).

Md. Nor, Siti Zalikhah. Jika Sudah Habis Jodoh (Siri Undang-Undang Dan Masyarakat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Mohd Saleh Hj. Ahmad. Perkahwinan Dan Perceraian Dalam Islam. Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd, 2009.

Osman, Abdul Rahman. “Isteri Perlu Tunggu Empat Tahun – Mufti,” 2014. http://ww1.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20140424/dn_06/IsteriperlutungguempattahunMufti.

Rukaini, Abdul Rahman. Munakahat: Membina Keluarga Bahagia (Siri Teras ‘Ulum Islamiah). Selangor: Synergymate Sdn. Bhd, 2001.

Sa>biq, al-Sai>yyid. Fiqh Al-Sunnah. 7th ed. al-Kaherah: Da>r al-H{adith, 2010.

Sharbani, Sham al-Din al-Khatib al-. Mughni Al-Muh{ta>j “ila> Ma”rifah Ma’a>ni ‘Alfa>z} Al-Manha>j. al-Kaherah: Da>r al-Fikr, 1998.

Subhi, Mahmasani Rajab. Kes-Kes Kehakiman Berkaitan Jenayah Hudud, Qisas Dan Kekeluargaan Di Zaman Al-Khulafā’ Al-Rashidin. Terj. Md. Som Sujimon. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2009.

‘Uqlah, Muhammad. Nizha>m Al-‘Usrah Fi> Al-Isla>m. Vol. 3. Amman: Maktabah al-Risa>lah al-H{adis, 2002.

Zayda>n, Abd al-Kari>m. Al-Mufas}al Fi> Ah{ka>m Al-Mar’a>h Wa Al-Bayt Al-Muslimi>n Fi> Al-Shari>’ah Al-Isla>mi>yyah. Vol. 9. Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1.1280

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Banjari Journal Indexed By :

 

Al-BANJARI : JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU KEISLAMAN published by :

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km, 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 Phone (0511) 3250801 - Email: [email protected]

 Social Media :
 

Creative Commons License
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman ISSN Printed (1412-9507) - ISSN Online (2527-6778) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.