PENGURUSAN STRES MELALUI PENDEKATAN ISTIGHATHAH

Authors

  • Nur Adilah Adilah Omar Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia http://orcid.org/0000-0003-1524-4190
  • Wan Nasyrudin Wan Abdullah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.1160

Keywords:

Pengurusan stress, pendekatan, Istighathah

Abstract

Every individual will not escape stress, and each individual face different stress situations because stress is closely related to lifestyles. From a religious perspective, stress is a test from God to mankind. Therefore, religion plays an important role in addressing various issues and questions of human life, especially those related to stress problems. There are various approaches in religion that can be used to treat stress disorders, including the approach of faith, worship and morals. This study identified the stress management with the approach of worship i.e Istighathah worship. The method used in this study is qualitative research method which based on literature reviews from books, journals, theses, al-Quran and hadiths that serve as informational analysis purposes. The findings suggest that the methods may be used to treat stress with Istighathah approach is to perform dzikr,  prayers, reading al-Quran and istighfar.  These methods are expected to be able to provide calm and peace of mind.Setiap individu tidak akan terlepas daripada mengalami stres, dan setiap individu itu menghadapi situasi stres yang berbeza kerana ianya berkait rapat dengan gaya hidup masing-masing.  Dari perspektif agama stres adalah bentuk ujian dari Allah terhadap hambaNya. Oleh sebab itu agama memainkan peranan penting dalam menangani pelbagai permasalahan dan persoalan hidup manusia terutamanya yang berkaitan dengan masalah stres. Ini kerana agama berkait rapat dengan kesihatan mental dan emosi. Terdapat pelbagai pendekatan dalam agama yang boleh digunakan bagi merawat penyakit stres, antaranya ialah dengan pendekatan iman, ibadah dan akhlak.  Oleh yang demikian kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti pengurusan stres dengan pendekatan ibadah iaitu ibadah Istighathah. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah penyelidikan kualitatif berdasarkan kajian lepas dan analisis sumber primer seperti buku, jurnal, tesis, al –Quran dan hadis digunakan bagi tujuan analisis maklumat. Hasil kajian mendapati pendekatan yang boleh digunakan untuk merawat stres dengan pendekatan Istighathah ialah dengan melaksanakan zikir, doa, solat, baca al-Quran dan istighfar, ianya mampu memberi ketenangan dan ketenteraman hati. Diharapkan  pendekatan tersebut sesuai di gunakan oleh masyarakat Islam dalam merawat stres.

Author Biography

Nur Adilah Adilah Omar, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia

universiti and education

References

Abidin, Danial Zainal. Perubatan Islam dan Bukti Sains Moden Edisi 2015. Kuala Lumpur: PTS Millennia, 2015.

Agustin, Wiji Dwi. “Pengaruh Doa Terhadap Coping Stress Pada Santri DiPondok Pesantren Sunan Pandanaran Ngunut.” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014. http://repo.iain-tulungagung.ac.id.

Badr, Abdurrazak bin Abdul Muhsin al-. Fiqh Doa Dan Zikir. 1st ed. Pustaka Darul Ilmi, 1999.

Cooper, Cary L., and Judi Marshall. “Occupational Sources of Stress: A Review of the Literature Relating to Coronary Heart Disease and Mental Ill Health.” Journal of Occupational Psychology 49, no. 1 (1976): 11–28. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1976.tb00325.x.

Dafid, Mubaroq. “Pengaruh Istighosah Terhadap Percaya Diri Siswa Menghadapi Ujian Nasional Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo.” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2014. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/.

Fuadah, Ainani Zakiyatul. “Peran Istighasah dalam Mengurangi Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional Di UPTD SMAN I Mojo Kediri: Kajian Fenomenologis Psikosufistik Pendidikan Islam.” Didaktika Religia 2, no. 2 (2014).

Gold, Yvonne, and Robert A. Roth. Teachers Managing Stress & Preventing Burnout. New York: Routledge, 2013.

Maula, Nikmatul. “Dzikir Istighasah Sebagai Metode Dakwah Pada Jamaah Pengajian Di Pondok Pesantren Al-Fadllu Wal-Fadlilah Kaliwungu Kendal.” Skripsi, UIN Walisongo, 2015. http://eprints.walisongo.ac.id/4800/.

Mubarok, Umi Wakhidatul. “Pengaruh Keaktifan dalam Mengikuti Pengajian Istighosah Malam Senin terhadap Implementasi Sikap Sabar.” Skripsi, STAIN Salatiga, 2011.

Mufid, Ahmad Syafii. Zikir Sebagai Pembina Kesejahteraan Jiwa. Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Muhaimin, Khoirul. “Implementasi Terapi Istighatsah dalam Mengatasi Kenakalan Peserta Didik Kelas IX di SMP YPM 3 Beringin Taman Sidoarjo Tahun Pelajaran 2013-2014.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014. http://digilib.uinsby.ac.id/123/.

Najātī, Muḥammad 'Uthmān. Jiwa dalam Pandangan Para Filosof Muslim. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.

Shaharom, Mohamed Hatta. Etika Perubatan Islam dan Isu-isu Psikiatri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash. Pedoman Dzikir dan Do'a. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Sidi, Hatta. Menjaga Kesihatan Jiwa: Teknik Mengurus Stres. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd, 2003.

Taimiyah, Ibn. Istighatsu Fir Raddi ‘alal Bakri. 1st ed. Dar al-Riyadh, 1998.

Yuwono, Susatyo. “Mengelola Stres dalam Perspektif Islam dan Psikologi.” Psycho Idea 8, no. 2 (July 1, 2010). https://doi.org/10.30595/psychoidea.v8i2.231.

Published

2018-12-31

Issue

Section

Articles