SIRAH DALAM MENEGAK PERUBAHAN SOSIAL MENGIKUT PANDANGAN SYEIKH SAID RAMADAN AL-BUTI

Nurul Salsabila Abu Bakar, Mohd Nazri Ahmad

Abstract


The life of  Prophet Muhammad/ Sirah Rasullullah, SAW, (peace and blessings of Allah be upon him) is one of the written works of scholars to be featured as having played a major role in developing da'wah and Islamic Shari'ahs around the world from the past. The bond between Moslems and the prophet is strong so the Moslems can use sirah as a reference to strengthen faith, morals, foster the struggle of Islam and encourage the Muslim to hold on to the truth.  This study will highlight the role of the sirah in strengthening the social aspect of society and this will be seen based on the views of Sheikh Ramadan al-Buti. Content analysis is  used to analyze Fiqh as-Sirah an-Nabawiyyah. The data was analysed descriptively and explanatory. The findings show that the need for a sirah approach in the social aspect is high for the good of  social aspect itself. However, Syeikh Ramadan al-Buti has opened the opportunity so that the aspects of the sirah is applied to the social change of the Islamic society from time to time. The implications of the study show that the Prophet's sirah/life has succeeded in forming a good Islamic Government over the history of Western civilization.

 

Sirah Rasulullah SAW merupakan salah satu karya penulisan ulama perlu diketengahkan kerana telah memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan dakwah dan syariat Islam diseluruh dunia sejak dahulu lagi. Mempelajari sirah Nabi ini bukanlah semata-mata untuk mengetahui peristiwa menarik dan aneh yang berlaku di zaman Nabi SAW.Pengkajian sirah ini juga bukan sekadar ingin mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah melakar sejarah sebagaimana kajian-kajian sejarah yang lain sebagai contoh sejarah hidup seorang khalifah atau sejarah tamadun yang silam. Sirah juga bukanlah sekadar satu kisah yang dibaca pada hari keputeraan baginda SAW sahaja. Apa yang lebih besar sebenarnya adalah ikatan seseorang Muslim dengan Rasulnya sehinggakan pada akhirnya Muslim itu berjaya menjadikan sirah sebagai sesuatu yang dapat menambahkan iman, memperelok akhlak, menyemarakkan perjuangan Islam serta dapat mendorong Muslim itu untuk terus berpegang dengan kebenaran dan seterusnya istiqamah kepadanya. Kajian ini akan mengetengahkan peranan sirah dalam mengukuhkan aspek sosial masyarakat dan perkara ini akan dilihat berdasarkan kepada pandangan Syeikh Ramadan al-Buti. Kaedah analisis kandungan akan digunakan dalam mengkaji kitab Fiqh as-Sirah an-Nabawiyyah bagi mendapatkan data. Data tersebut akan dianalisis secara deskriptif dan eksplanatori. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keperluan pendekatan sirah dalam aspek sosial adalah tinggi bagi membentuk aspek sosial yang baik itu sendiri. Walau bagaimanapun, Syeikh Ramadan al-Buti telah membuka ruang sepenuhnya supaya aspek sirah diaplikasikan kedalam perubahan sosial masyarakat islam dari masa ke semasa. Implikasi kajian menunjukkan bahawa sirah Rasulullah telah berjaya membentuk satu Kerajaan Islam yang baik berbanding sejarah tamadun Barat yang musnah ekoran tiada sisa-sisa kemanusiaan yang dihidupkan.


Keywords


Sirah; Aspek Sosial; Syeikh Ramadan al-Buti

References


Ali, Jawwad. Al-Mufashshal Fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam. Dar as-Saqi, 2001.

al-Bakri, Zulkifli. Syarah Al-Hikam. Jil.1. Negeri Sembilan: Jabatan Mufti, 2006.

al-Buti, Muhammad Said Ramadan. Fiqh As-Sirah an-Nabawiyyah. Damsyik: Dar al-Farabi, 2006.

———. Hadha Waladi. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1998.

Christmann, Andreas. Islamic Scholar and Religious Leader: A Portrait of Shaykh Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti. London: I.B. Tauris, 1998.

Damronih. Pengenalan: Pengantin Syurga. Jakarta Timur: Dar al-Fikr, 2009.

Ghazali, Mohd Rumaizuddin. Pandangan Akidah Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti Dalam Buku Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kawniyyat, 2011.

al-Ghazali, Muhammad. Terj.Fiqh Sirah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2010.

Ibnu katsir. Abu al-Fida’ Ismail. Al-Bidayah Wa An-Nihayah. Tahqiq: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988.

al-Masyukhi, Abdullah. Mauqif Al-Islam Wa Al-Kanisah Min Al-Ilm. Jordan: Maktabah al-Manar, 1982.

an-Nadawi, Abu al-Hasan. Madza Khasira Al-Alam Bi Inhithath Al-Muslimin. Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1990.

Nik Mat, Nik Abdul Aziz. Sirah Nabawiyah: Insan Teladan Sepanjang Zaman. Kuala Lumpur: Nufair Street Sdn. Bhd, 2006.

Rahman, Afzalur. Ensiklopedia Sirah Nabawiyah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Sanawi, Mohd Darus & Mohd Yusuf Haji Ismail. Terj. Fiqh as-Sirah. Selangor: Dewan Pustaka Fajar, 2008.

Syalabi, Abu Zaid. Tarikh Al-Hadharah Al-Islamiyyah Wa Al-Fikr Al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir Abu Jaafar. Tarikh Al-Umam Wa Al-Muluk. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987.

as-Sirjani, Rahgib. Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

The Royal Islamic Strategic Studies Centre. The 500 Most Influential Muslims In The World 2010. Urdun: al-Mamlukak al-Urduniyyah al-Hashimiyyah, 2010.

al-Qardawi, Yusuf. Al-Hulul Al-Mustwaradah Wa Kayfa Janat ‘ala Ummaatina (Penyelesaian Import : Bagaimana Ia Menghentam Umat Kita). 1983rd ed. Kaherah: Maktabah Wahbah, n.d.

Wahab, Muhammad Rashidi & Syed Hadzrullathfi Syed Omar. Kerangka Asas Pemikiran Tokoh Ulama Akidah Kontemporari: Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti. Bangi: UKM, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.1963

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Banjari Journal Indexed By :

 

Al-BANJARI : JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU KEISLAMAN published by :

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km, 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 Phone (0511) 3250801 - Email: [email protected]

 Social Media :
 

Creative Commons License
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman ISSN Printed (1412-9507) - ISSN Online (2527-6778) licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.