จะนะโมเดลในภารกิจพิชิตโควิด-19:กรณีศึกษา,โรงพยาบาลชุมชนจากความร่วมมือระหว่างหมอกับผู้นำการศึกษาศาสนาอิสลาม ผู้เขียน:นายอับดุลสุโก ดินอะ

Abdulsuko Din-a

Abstract


จะนะโมเดลในภารกิจพิชิตโควิด-19:กรณีศึกษา,โรงพยาบาลชุมชนจากความร่วมมือระหว่างหมอกับผู้นำการศึกษาศาสนาอิสลาม

ผู้เขียน:นายอับดุลสุโก ดินอะ

 

บทคัดย่อ                 

 

                     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อทราบโมเดลต่างๆของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของชุมชนจากความร่วมมือระหว่างหมอและผู้นำการศึกษาศาสนาอิสลามและนำเสนอนโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหา

 

ใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้    การสนทนากลุ่ม (focus group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน    และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้

 

                   ผลการศึกษาพบว่า:

 

1.       มี 3 โมเดลต่างของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของชุมชน

1.1 ศูนย์กักระดับองค์กร (OIC) โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 1.2 ศูนย์กักชุมชน CIC มัสยิดโคกเค็ต 1.3 โรงพยาบาลสนามโรงเรียนศาสนบำรุง

2.นโยบายสาธารณะ แต่ละพื้นที่ ในประเทศไทยจัดตั้งโรงพยาบาลสาม โมเดลที่บริหารโดยชุมชนเพื่อชุมชน

คำสำคัญ โรงพยาบาล หมอ ผู้นำการศึกษาศาสนาอิสลาม และโควิด -


 

 


Full Text:

PDF

References


ภาษาไทย

อับดุลสุโก ดินอะ. 2555. กระบวนการชูรอกุญแจสู่พลเมือง. นราธิวาส : นราการพิมพ์

อับดุลสุโก ดินอะ. 2564 จะนะเมืองอูลามะอ์. สงขลา : แมกซ์มีเดีย วาย 2 เค เพรส

อับดุลสุโก ดินอะ.2544. ทัศนคติอุลามาอฺในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อแนวคิดสะลัฟและคอลัฟ.

วิทยานิพนธ์มหาบัญทิต.สาขาอิสลามศึกษา.ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

ฮาดีย์หะมิดง และคณะ. 2564. รายงานผลการดำ เนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงการระบาดของ ไวรัสโควิด-19.

ภาษาอาหรับ

Ajil, luis. et al. 1994. al – Munjid. 34 ed. Berut : Dar al – Mashriq.

Anis, Ibrahim, et al. n.d. al-Majmua al – Wasit. s.l. : s.n.

al – Bukhari, Muhammad Ismail. n.d. al – Sahih Bukhari. Berut :

al – Ihyaa al – Turath al – Arabi.

Ibn Faris, Ahmad. 1991 Mujam Maqayis al – Luqhah. Berut : Dar al – Jail.

Ibn Majah, Muhammad Yazid. n.d. Sunan Ibn Majah. Damascus : Dar al - Fikr

Ibn Manzur, Jamal al – Din. n.d. Lisan al – Arab. Cairo : al – maarif.

Muslim, Abi al – Husain. 1995. Sahih Muslim. Berut : Dar Ibn Hazmi

al – Nawawi, Abu Zakariya. 1995. Sharh Sahih Muslim. Berut : Dar al – Kutub al – Ilmiah.

al – Sanadi, Abi Hasan. 1997. Sharh Sunan Ibn Majah. 2 d ed. Berut : Dar al – Kutub

al – Ilmiah.

al – Tabri, Muhammad. 1987. Jamia al – Bayan. Cairo : Dar al – Hadith.

al –Zuhaili, Wahbah. 1991. al – Tafsir al – Munir. Damascus : Dar al-Fikr.

ภาษามลายู

Ahmad Muhammad Zain Mustafa Muhammad al – Fatani . n. d. Faridat al – Faraid.

Pinang : al – Maarif.

Che Daud, Ismail. 1988. Ulama Semanjung Melayu. Kelantan : Majilis Ugama Islam Dan

Adat Melayu Kelantan.

H. Sutrisno Dinamika Pendidikan SD Muhammadiyah Sapan Yogyakata. Yogyakata : Muhammadiyah Press.

Moh Dahlan2014 Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia. Jakarta Press.

ภาษาอังกฤษ

Joseph Cardinal Bemardin 1984 The Role of the Religious Leader in the Development of Public Policy.

เว็ปไซด์

จิตติศักดิ์ นันทพาณิช. 2564. ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด. (ระบบออนไลน์). https://peaceresourcecollaborative.org (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. ลดเตียงล้น กักตัวโดยชุมชน. https://fb.watch/6rVc3XrB_z/

(30 มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ และ ประภาเพ็ญ สุวรรณ.2560.บทความวิจัยวิชาการ: การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี .มหาวิทยาลัยศิลปากร . (ระบบออนไลน์).

https://decode.plus/20210715/(29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

-Article Text-281492-1-10-20180126.pdf . (29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

อติรุจ ดือเระ.2564. บทความวิชาการ :ถอดสมการจะนะเตียงเต็ม . (ระบบออนไลน์).

https://decode.plus/20210715/(29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

อานันท์ กาญจนพันธ์. 2558 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง

(ระบบออนไลน์). https://www.slideshare.net (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.