MENDEPANI COVID-19: MUHASABAH DAN MUJAHADAH DIRI

Nozira binti Salleh, Syarifah binti Ismail

Abstract


Dunia digemparkan dengan munculnya novel coronavirus atau dikenali secara ringkasnya Covid-19 pada akhir 2019 di Wuhan, Negara China. Hari demi hari, angka mereka yang disahkan menghidapi novel coronavirus meningkat. Ia telah merebak pantas ke ratusan buah negara di dunia, bahkan melibatkan jutaan pesakit dan menyebabkan ribuan kematian. Dalam mendepani wabak tersebut, sesungguhnya ramai Muslim secara khususnya dan manusia secara amnya agak keliru dan panik sehingga menimbulkan sedikit kegusaran, kebimbangan dan pelbagai kesan negatif yang menggugat keharmonian diri dan masyarakat. Justeru, artikel ini cuba menerokai dan menyelidik salah satu alternatif terbaik dalam mendepani Covid-19 melalui muhasabah dan mujahadah diri. Sebagai seorang Muslim, wajib diyakini bahawa setiap penyakit mahupun wabak datang daripada Allah s.w.t. Tiada satu pun dalam kehidupan dunia ini yang keluar daripada kerangka ciptaan, takdir, qada’ dan qadar Allah s.wt. Kemudian, artikel ini hanya menggunakan kaedah kajian kepustakaan dengan merujuk kepada buku, artikel jurnal, suratkhabar dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah muhasabah diri yang  diamalkan oleh Muslim mampu melahirkan sifat tenang, damai,sabar dan redha dengan ujian yang melanda. Begitu juga dengan mujahadah diri mampu membentuk seseorang Muslim itu menjadi kuat, tidak mudah berputus asa, tawakkal pada Allah dan lain-lain lagi. Ini bermakna bahawa kedua-dua kaedah ini merupakan salah satu alternatif terbaik dalam membina ketahanan jiwa dan fizikal Muslim bagi mendepani dan menghadapi pelbagai cabaran Covid-19 ini.


Full Text:

PDF

References


Chinazzi,et.al. The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronovirus (COVID-19) Outbreak, Science, Volume 6, 2020.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. Ihyā’‘Ulūm al-dīn. Juz.3. Damsyik: Dar al-Khayr,1990.

Haron Din. Pengantar Pengubatan Islam. Siri Pengajian Pengubatan Islam.Jilid 1. Bandar Baru Bangi: Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia, 2011.

Ibn Qayyim. Ighathah al-Lahfan min Masayid al-Syaitan. Juz.1.Tahqiq:Muhammad Sayyid

Kailani. T.tp: Syarikah Kutub wa Matbaah Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuhu,1961.

Ibn Manzur. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir, 1990.

Isā, Abdul Qādir. Hakikat Tasawuf. Terj. Khairul Amru Harahap & Afrizal Lubis. Jakarta: Qisti Press, 2005.

Kementerian Kesihatan Malaysia. Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronovirus 2019 (COVID-19) di Malaysia. Berita Harian. https://kpkesihatan.com (accessed 1 September 2021), 2020.

Miskawayh.Taḥdīb al-Akhlāq. C.K.Zurayk. Beirut: American University of Beirut, 1966.

Al-Muhasibi, Harith bin Asad. al-Tawbah. Pnyt. Abd al-Qadir Ahmad Atta’. Kaherah: Dar

al-Fadilah, t.th.

Nik Azmi Nik Omar, Nur Zainie Abd. Hamid, Nabila Ahmad, Mohd. Fazil Jamaludin, Siti Fairuza Hassam.Pandemik Covid-19: Keberkesanan Penyebaran Maklumat oleh Kerajaan dan Pematuhan Rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Journal of Public Security and Safety. Volume 11, Number 1, 127-147,2021.

Al-Qusyairi, Abd. Karim ibn Hawazin. Risalah Sufi al-Qusyairi. Johor: Perniagaan Jahabersa

Rozita,T. Kajian Kes Impak Perintah Kawalan Pergerakan Kepada Penduduk Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia. https://www.dosm.gov.my (accessed 1 September 2021), 2020.

Sa’id Hawwa. Pendidikan Spiritual. Terj.Abdul Munip. Kuala Lumpur: Mutiara Ilmu Selekta Sdn. Bhd, 2010.

Sidang Editor DBP. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Minhaj. Jilid 1&9. Dimasyq: Darul Fikri,2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.