PIKRI, Z.; AGUSTINI, A. ANALISIS LOGIS DAN EPISTEMOLOGIS ISTINBATH HUKUM BERBASIS ILMU DHARURI DAN NAZHARI. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 145–160, 2021. DOI: 10.18592/khazanah.v19i2.5219. Disponível em: https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/5219. Acesso em: 26 may. 2024.