INTEGRASI HISBAH DAN DAKWAH DALAM PROSEDUR PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KESALAHAN MAKSIAT DAN JENAYAH KHALWAT DI MALAYSIA

Alias Azhar

Abstract


Abstrak:Institusi Hisbah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan prinsip al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. Pihak yang menguatkuasakan institusi ini dikenali sebagai Muhtasib. Objektif artikel secara umumnya membincangkan pelaksanaan konsep hisbah dan dakwah secara integrasi dalam prosedur dan modus operandi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia. Sehubungan itu, artikel ini akan meninjau bidang tugas dan bidang kuasa bahagian penguatkuasaan dan pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia serta seterusnya menganalisis aplikasi konsep hisbah dan dakwah di kalangan pegawai penguatkuasa agama di Malaysia. Selain itu, turut membincangkan pendekatan amar makruf dan nahi mungkar dalam kerangka Hisbah yang mengkhususkan kepada operasi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat. Kuasa ini diberikan kepada pegawai-pegawai penguat kuasa jenayah syariah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Bidangkuasa penguatkuasaan jenayah Syariah khusus kesalahan jenayah khalwat adalah tertakluk kepada bahagian penguatkuasa, jabatan agama Islam negeri-negeri. Kajian literatur dan kepustakaan diaplikasikan secara kondusif bagi menjelaskan prinsip hisbah dan dakwah. Selain itu, kajian deskriptif dan analisis kandungan bersifat tekstualiti dilakukan terhadap peruntukan undang-undang terkandung dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Selanjutnya, kajian lapangan secara tembual dan observasi tentang aplikasi konsep hisbah di Bahagian Penguatkuasaan Jenayah Syariah, Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Analisis perbandingan turut diaplikasi bertujuan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara konsep dan realisasi hisbah dan dakwah oleh pihak penguatkuasa jenayah syariah bagi kesalahan khalwat. Umumnya, prosedur dan modus operandi pihak berkuasa dalam mencegah maksiat dan jenayah khalwat perlu memenuhi kriteria amar makruf nahi mungkar dalam kerangka hisbah. Akhirnya, artikel ini menghasilkan cadangan pendekatan alternatif terbaik yang lebih efektif iaitu integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur  pencegahan dan penguatkuasaan perundangan jenayah khalwat.

 

Kata kunci: Hisbah, Dakwah, Maksiat, Khalwat, Undang-undang Jenayah Islam.

 

Abstract

Hisbah institution is an institution responsible for implementing the principle of al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. The party that enforces this institution is known as Muhtasib. The purpose of this article is to discuss the implementation of the concept of hisbah and da'wah in an integrated manner in the procedures and operation modus in prevention of immoral and criminal of khalwat in Malaysia. In this regard, this article will review the areas of duty and the jurisdiction of the enforcement and islamic criminal in Malaysia and further analyze the application of the concept of hisbah and da'wah among religious enforcement officers in Malaysia. In addition, it also discusses the approach of the good and evil nature of the Hisbah framework which specializes in the prevention of immorality and the crime of khalwat. This authority is given to shariah criminal enforcement officers in the state Islamic Religious Department. The jurisdiction of Shariah criminal enforcement of special offenses against khalwat is subject to the enforcement division, the state Islamic religious department. Literary studies are applied conducive to explaining the principles of hisbah and da'wah. In addition, descriptive and content analysis of textual content is performed on the provisions of the law contained in the syariah criminal enactment of states. Furthermore, field surveys were conducted and observations on the application of hisbah concept in the Shariah Criminal Enforcement Division, the State Islamic Religious Department. Comparative analysis is also applied to find the similarities and differences between the concepts and realization of hisbah and da'wah by the shariah criminal enforcement of khalwat offense. Generally, the procedures and operation modus of the authorities in preventing immoral and criminal of khalwat should meet the criterion of a false morality.Finally, this article produces a more effective alternative approaches that are integration of hisbah and da'wah in the prevention and enforcement procedures of khalwat crime.

 

Keywords: Hisbah, Da’wah, Immoral, Khalwat, Islamic criminal law.

 


Keywords


ISLAMIC CRIMINAL LAW

References


Al-Quran Pimpinan Al-Rahman

‘Abd al-Qadir ‘Audah, (1951), Al-Islam Baina Jahli Abnaihi Wa ‘Ajzi ‘Ulamaihi, Kaherah.

‘Abd. al-Karim Zaidan, (1987), Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abbas Husni Mohamad, (1996), Perkembangan Fiqh Islam, (terj.) Mohd Asri Hashim, Kuala Lumpur:YADIM.

Abdul Halim El- Muhammady, (1993), Perkembangan Undang- undang Islam Dari Zaman Rasulullah S.A. W Hingga Zaman Penjajahan Barat, Kuala Lumpur: ABIM.

Abdul Halim El-Muhammady.(1998). Undang-undang jenayah dalam Islam dan enakmen negeri-negeri. Selangor : Wadah Niaga Sdn.Bhd.

Abdul Karim Zaidan (2010), Nizam Al-Qadha’ Fi as-Syariat al-Islamiyyah, Pustaka Haji Abdul Majid, bab hisbah

Abdul Monir Yaakob, (2000), Tinjauan Kepada Perundangan Islam, KL:IKIM

Abu Zahrah, Muhammad. 1995. Al-cAlaqah al-duwaliyyah fi al-islam. Syria: Dar al-Fikr. Dimasq.

Ahmad bin Ibrahim. 1995. Kertas kerja : Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Kuala Lumpur: IKIM.

Ahmad Hidayat Buang et al. (2003). Kajian terhadap keberkesanan mahkamah syariah menangani kes-kes kekeluargaan Islam, jenayah syariah dan mal di Malaysia. In Investing in Innovation 2003. Vol. 7: Humanities dan social sciene, ed. Ramlah H. et al., pp 107-110. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Al-Asyqar, Muhammad Sulaymān ibn cAbdullah. 1996. Zubdat al-tafsīr min al-fath al-qadīr. Beirut: Dār al-Muayyid li al-Nasr wa al-Tawzīc.

Al-Baalbakī Rahi.1988. Ed. Pertama. Al-Mawrid A modern arabic-english dictionary. Beirūt: Dar al-cIlmi Li al-Malayin.

Al-Būtī, Muhammad Sacīd al-Ramadhān. 1999. Al-Jihad fi al-islam. Beirūt: Dār al-Fikr al-Mucasir.

Al-cAsqalānī, Ahmad ibn cAlī ibn Hajar. t.th. Fath al-bari bi syarh sohih al-bukhari. Qāherah: Maktabah misr.

Al-Dhahiyan, Abdur-Rahman Ibrahim (1986). Al-Idarah fil Islam. Jeddah: Dar al-Syuruq.

Al-Ghazali, (1990), Ihya ‘Ulum al-Din, 3/28, Beirut: Dar al-Khair

Al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim. 1401H. Ahkam ahl al-zimmah.Tahqīq Subhī Soleh. Mesr: Dār al-Ilmī al-Malayīn.

Al-Maqdisī, Muhammad ibn al-Muflih. 1971. Al-Adab al-syarciyyah wa al-manh al-maciyyah. Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīthah.

Al-Maududī, Abu al-cAla Muhammad ibn al-Husain. 1969. Nazariyyah al-islam wa hadyihi fi al-siasah wa al-qanun wa al-dustur. Beirūt: Muassat al-Risalah.

Al-Mawardi. cAli ibn Muhammad. 1989. Al-Ahkam al-sultaniyyah fi al-wilayat al-diyniyyah. Kuwait: Maktabah Ibn Taimiyyah.

Al-Munjid fi al-lughah wa al-calam.1987. Ed. 34. Bairut: Dar al-Masyriqiyyah.

Al-Nabahānī, Taqi al-Dīn. 1980..Al-Shakhsiyyah al-islamiyyah. Beirūt: Dār al-Basyāir.

Al-Qaradawi, (1984)Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, m.s. 124, Kaherah: Dar al-Syuruq).

Al-Rāzī, Muhamad Ibn Abu Bakr Ibn Abd al-Qādir.1989. Mukhtar al-sihhah. Maktabah Lubnan. Beirut.

Al-Sahi, Syawqi ‘Abduh (1983). Muqarabah al-Munawazanah al-‘Amah lil-Daulah fi Dhau’i al-Islami. Maktabah al-Nahdah al-Misriyah al-Qahirah.

Al-Sarkhasī, Muhammad ibn Ahmad Abu Shah. 1989. al-Mabsut. Dar al-Macrifah. Beitut.

Al-Tariqī, cAbdullah ibn Ibrahim. 1414H. Al-Isticanah bighair al-muslimin fi al-fiqh al-islami. Bairūt: Dār al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Tariqī, cAbdullah ibn Ibrahim. 1994. Al-Isticanah bighair al-muslimin fi al-fiqh al-islami. Beirūt: Muassat al-Risālah.

Al-Tirmidhi, Abu ‘Isa Muhammad b. Yazid al-Ghazwani, 1972. Sunan Ibnu Majah. JIL 2. Mesir: Isa al-Babi al-Halani

Al-Zuhayli. Wahbah. 1998. Tafsir al-munir. Syria: Dar al-Fikr. Dimasq.

Auni Bin Haji Abdullah (2000). Hisbah dan Pentadbiran Negara. Kuala Lumpur: IKDAS Sdn. Bhd.

cAbd al-Karim ibn cUthmān.1985. Mcaalim al-thqafah al-islamiyyah. Beirūt: Muassat al-Risālah.

cAbd al-Qādir cAudah. 1402H. Al-Tasyric al-jinaii al-islami muqaranan bain al-qanun al-wadci. Thahrān: Muassat al-Bicstah.

El-Muhammadī, Abdul Halim. 1998. Undang-undang jenayah dalam islam dan enakmen negeri-negeri. Selangor : Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia.

Faizah Ismail, (1996), Undang-undang Jenayah Islam, Selangor: Dewan Pustaka Islam

Fathi Abdul Karim (1984). Al-Dawlah wal-Siasah fil-Fiqh al-Islami. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah

Fayid, Abdul Hamid Babjat (1982). “Al-Idarah fil Islam.” Al-Muslim Al-Mu’asir. Bil. 30.

Hamidah Jusoh, Tazkiyyah al-Syuhud dalam Nasimah Hussin et al (2007), Undang-undang Islam : Jenayah, Keterangan dan Prosedur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Hashim bin Haji Bedu et al. 2008. Keruntuhan akhlak dan gejala sosial dalam keluarga; isu dan cabaran. Seminar Kaunseling Keluarga. Johor Bharu: Fakulti Pendidikan UTM (atas talian) http://eprints.utm.my/.../HashimBedu2008_KeruntuhanAkhlakGejalaSosial Keluarga.pdf ( 14 Feb 2013).

Ibn cAbidīn. 1966. Hasyiyyah radd al-mukhtar. Qāherah: Maktabah cĪsā al-Bābī al-Halabī.

Ibn Hazm al-Zāhirī. cAlī ibn Ahmad ibn Sacid. 1952. Al-Mahalli. Qāherah: Maktabah al-Munīriyyah.

Ibn Nujaym, Zain al-cĀbidīnibn Ibrāhīm. 1997. Al-Bahr al-raiq syarh kanz al-daqaiq. Beirūt: Dār al-Kutb al-cIlmiyah.

Islamic Council of Europe (1983). A Model of An Islamic Constitution. London: Islamic Council.

Jal Zabdi Mohd Yusuf (2004), Pengenalan Undang-undang Keterangan Di Malaysia, Cetakan kedua, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

M.N Howard (ed), (2000), Phippson On Evidence, 15th Edition, dalam Pengenalan Undang-undang Keterangan Di Malayisa, Jal Zbdi Mohd Yusuf , London :Sweet & Maxwell

Mahmood Zuhdi Ab Majid, (2003), Ijtihad Dan Cabaran Globalisasi, dlm. Prosiding Seminar Fiqh Semasa,Bangi: UKM.

Mohd Rumaizuddin Ghazali. 2005. Islam dan demokrasi di Malaysia. Malaysia: Tradisi Ilmu Sdn.Bhd. Petaling Jaya. Selangor.

Muhammad Abd al-Qādir. 1986. Al-Nizam al-siasi fi al-islam. Jorden: Dar al-Furqān. cAmmān.

Muhammad Abdul Rauf, (1995), The Muslim Mind: A Study The Intellectual Muslim Life During The Classical Era (1001-700H), Kuala Lumpur: DBP.

Muhammad Akram Khan (1982). “Al-Hisba and the Islamic Economy.” Lampiran Public Duties in In Islam by Ibn Taimiyah (translated by Mohtar Holland). Leicester: The Islamic Foundation

Nordin Mardiana; Hussiin Hasnah. t.th. Pengajian Malaysia. Selangor: Fajar Bakti Sdn.Bhd.

Ruzman Md Noor, Pembuktian Di Mahkamah Syariah dalam Ahmad Hidayat Buang (2007), Undang-undang Islam Di Malaysia : Prinsip Dan Amalan, Penerbit Universiti Malaya,Kuala Lumpur

Sacdī, Abu Jaib. 1968. Al-Qamus al-fiqhi lughatan wa al-istilahan. Syria: Dār al-Fikr. Dimasq.

Sayyid Qutb. 1994. Fi dhilal al-Quran. Qāherah: Dār al-Salam.

Siti Zubaidah Ismail. 2005. Undang-undang jenayah Islam dan pelaksanaan jenayah syariah di Malaysia. Ahmad Hidayat Buang. Mahkamah syariah di Malaysia pencapaian dan cabaran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Siti Zubaidah Ismail. 2008. Dasar penguatkuasaan dan pendakwaan jenayah syariah di Malaysia: satu analisis. Jurnal Syariah. Jil. 16 (Keluaran Khas). pp. 537-554

Wahbah al-Zuhaili, (1985), Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh, juz. 1, cet. Ke-2, Damsyik: Dar al-Fikr.

Wan Mohd bin Wan Daud. 2001. No.20. Bil.3. Kontroversi negara sekular dan negara islam: satu penyelesaian dalam al-hikkmah. Kuala Lumpur.

Wasfi, Mustafa Kamal (1977). Musannafat al-Nuzum al-Islamiah. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Zaydān, Abd al-Karim .1396H. Ahkam al-dhimmiyyin wa al-musta’minin. Beirūt: Muassat al-Risalah.

Zulfikri Yasoa. 2008. Kesalahan-kesalahan jenayah syariah di Mahkamah Syariah (atas talian) http://www.jksm.gov.my/jksmportal/index.php?option=com...gid (12 Mac 2013).

Zulkifli Hasan. 2007. Undang-undang jenayah syariah di Malaysia dan sejauh manakah perlaksanaannya. Azman Ab Rahman et al. Isu-isu semasa global sempena kemerdekaan ke-50. Negeri Sembilan: Pusat Pengajian Umum USIM.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/sy.v18i1.2002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Alias Azhar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

===================================

 

 

===================================

 

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Indexed By:

 

                    

===================================

 

Creative Commons License Hit counters

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran is the member of Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) and Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia.

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran  is published under licensed of a  Creative Commons Attribution 4.0 International License

Copyright ©2020 Universitas Islam Negeri Antasari, Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Powered by Public Knowledge Project OJS