HUKUM ISLAM DI MALAYSIA

Surawardi Surawardi

Abstract


Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Konsekuensinya adalah adanya hubungan antara Federasi Malaysia sebagai negara dengan Islam sebagai agama resmi sehingga Malaysia tidak dapat dinamakan negara sekuler. Konsekuensi lebih jauh adalah ajaran Islam dan hukum Islam dianut dan harus dilaksanakan di Federasi Malaysia. Akan tetapi pelaksanaan hukum Islam di Malaysia tidak secara tekstual tetapi lebih bersifat kontekstual. Karenanya menurut Mahathir yang lebih penting adalah nilai keadilan. Sistem perundangan dan common law di Malaysia sudah melaksanakan konsep keadilan menurut Islam, karena para pelaku kejahatan dihukum dengan undang-undang Islam tetapi dengan sistem lain

Keywords


Hukum Islam;konstitusi;kebijakan;kontekstual;nilai keadilan

References


Artas, Syekh Muhammad Naquib al-. Some Aspects of Sufism as Undersood and Parcticed Among the Malays, Singapore, Malaysian Sociological Research Institute, 1963.

Aulang, Mohd. Ridzuan. Konsep Undang-Undang Tanah Islam; Pendekatan Perbandingan, Kuala Lumpur, ar- Rahmaniah, 1987.

Azhary, Muhammad Tahir Negara Hukum.(Suacu Scud, cencang Prinsip-Prinsipnya dilihat Dari Segi Hukum Islam. lmplementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1997.

Eposito, L John. Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Bandung, 1999.

Ibrahim, Ahmad Mohamed. Srsrern Undang-Undang di Malaysia: Kuala Lumpur, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1985.

Ibrahim, Ahmad Mohammed dan Abdul Monir Yaacob, The Administration if Islamic Laws. Malaysia, Instutite if Islamic Understanding Malaysia (IKIM). Jalan langgak Tunku off Jalan Buta Kuala Lumpur, 1997.

Ishak, Othman. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka,

Lapidus, IRA. M. Sejarah Sosial Umat Islam Bagian III, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1999.

Peaslee, Amos. Constitution of nations, Nijhof; Nartinus, The Haque, 1974. Rahman, Abdul Haji Abdullah. Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran, Jakarta, Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Tunku Abdul. Sudut Pandangan, Kuala Lumpur, Heinemann, 1979.

Za 'ba. Perangai Bergan tung pada Diri Sendiri, Kuala Kumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v3i2.3171

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Surawardi Surawardi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

===================================

===================================

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Indexed By:

                       

===================================

Creative Commons License

Khazanah: Jurnah Studi Islam dan Humaniora by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/index is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.