RABl'AH al-'ADAWIYYAH SANG PENGGAGAS CINTA

Santoso 'Irfan

Abstract


Rabi'ah sering jadi rujukan lewat konsepsi mahabbah-nya, sebagai masa transisi dari konsepsi sebelumnya (khawf. takut dan rajaa·. harapan). Prosesnya via purgativa (penyucian hati) ke via kontemplativa (perenungan dengan berzikir) lantas via illuminativa (tersingkapnya tabir penyekat alam ghaib), sebagai tempat dia diberkahi cinta dan kearifan, yang akan diakhiri dengan union mystica. Terlalu tingginya kecintaan Rabi'ah terhadap Allah mengesankan ada pengabaian atas janji, surga dan ancaman neraka, sebagai motivasi pengabdi. Cinta tanpa pamrih ini, tak pelak menimbulkan revolusi rohaniyah pada masa sesudahnya. Dan masih jarang tulisan yang mencoba untuk mengkritisi dengan penalaran yang jernih untuk kembali ke mahabba'aqliyyah dari 'athifiyyah


Keywords


Janji surga;ancaman neraka;'athifiyyah;'aqliyyah

References


Ali, A. Mukti. Agama dan Pembangunan di Indonesia, Bagian VIII, Jakarta, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Departemen Agama Republik Indonesia, 1977 .

-------. Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Bandung, Mizan, 1412/1997.

Ali, A. Mukti. dkk. Ensiklopedi Islam di Indonesia, Ji/id 3, Jakarta, Depag Rl, 1992./1993.

Amin, Ahmad. Alih bahasa Zaini Dahlan, Fadjar Islam, Djakarta, Bulan Bintang, 1968.

Arberry, A.J. terj. Bambang Herawan, Pasang-Surut Aliran Tasawuf, Bandung, Mizan, Sya'ban 1405/Mei 1985.

Ashify, Syaikh Muhammad Mahdi Al-. terj. Ikhlash, dkk., Muatan Cinta Ilahi dalam Doa-doa Ahlul Bayt, cet. II, Bandung, Pustaka

Hidayah, Jumada Al-Ula 1416/0ktober 1995.

Asmaran AS. Pengantar Studi Tasawuf, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1994.

Badri Yatim. Sejarah Peradaban Islam, cet. IV, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1996.

Dasuki, A. Hafizh dkk. Ensiklopedi Islam, Jilid 4, PT lchtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Esposito, John L. (ed.). terj. Eva Y N. dkk. Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Jilid 4. Bandung, Mizan, Syawwal 1421/Juni

Qandil, Abdul Mun'im. terj, Mohd. Royhan Hasbullah dan Mohd. Sofyan Amrullah. Frgur Wanita Sufi : Perjalanan Hidup Rabi'ah al-Adawiyah dan Cintanya kepada Allah, cet. III, Surabaya, Pustaka Progressif, 2000.

Qusyairi An Naisaburi, Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-. Peny. Umar Faruq. Risalah Qusyairiyah: Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, Jakarta, Pustaka Amani, Jumadil Akhirah 1419/0ktober 1998.

Roded, Ruth. terj. Ilyas Hasan. Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata para Penulis Biografi Muslim, Bandung, Mizan, Shafar 1416/ Juli 1995.

Sakkakini, Widad El. terj. oleh Zoya Herawati. Pergulatan Hidup Perempuan Suci Rabi'ah Al-Adawiah: Dari Lorong Derita Mencapai Cinta Ilahi, cet. II, Surabaya, Risalah Gusti, 2000.

Schimmel, Annemarie. terj. Sapardi Djoko Damone dkk. Dimensi Mistik dalam Islam, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986.

Shadily, Hassan dkk. Ensiklopedi Indonesia, Jilid 6, Jakarta, Ichtiar Baruvan Hoeve, 1984.

Shiddiqi, Nourouzzaman. Menguak Sejarah Muslim: Suatu Kritik

Metodologis, Yogyakarta, PLP2M, 1984.

Siregar, A. Rivay. Tasawuf: Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Suiisme, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1999.

Smith, Margareth. terj. Jamilah Baraja. Rabi'ah: Pergulatan Spiritual Perempuan, cet. IV, Surabaya, Risalah Gusti, 2001.

Soe'yb, Joesoef. Peranan Aliran J'tizal dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam, Jakarta, Pustaka al-Husna, 1982.

Soe 'yb, Joesoef. Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.

-------. Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus, Jakarta, Bulan

Bintang, 1977.

Sururin. Rabi'ah al-Adawiyah Hubb al-Illahi (sic!): Evolusi Jiwa Manusia Menuju Mahabbah dan Makrifah, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18592/khazanah.v3i2.3169

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Santoso 'Irfan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

===================================

===================================

Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Indexed By:

                       

===================================

Creative Commons License

Khazanah: Jurnah Studi Islam dan Humaniora by http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/index is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.